logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

«

»

Odštampajte Чланак

Обавештење о рекламацијама на погрешно обрачунате цене, на рачун или услуге грејања

17945_logoОБАВЕШТАВАМО КУПЦЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ДА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 56. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА („Службени Гласник РС“ бр. 62/2014), КУПАЦ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ-ПОТРОШАЧ МОЖЕ ИЗЈАВИТИ РЕКЛАМАЦИЈУ НА ПОГРЕШНО ОБРАЧУНАТЕ ЦЕНЕ, НА РАЧУН ИЛИ УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА А  РАДИ ОСТВАРАИВАЊА СВОЈИХ ПРАВА У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ ЗАКОНОМ. 

РЕКЛАМАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА (понедељак-петак) У ВРЕМЕНУ ОД 08:00-14:00 САТИ, ПИСАНИМ ПУТЕМ НА АДРЕСИ: ЈКП „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ, УЛ. 11. ОКТОБАР БР. 25., ЛИЧНО У КАНЦЕЛАРИЈИ БР. 14. ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА E-MAIL: toplanale@gmail.com УЗ ДОСТАВУ ОДРЕЂЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРИЈЕМ РЕКЛАМАЦИЈА ЈЕ НИКОЛА ЦАКИЋ-РЕФЕРЕНТ ЗА ОДНОСЕ СА КУПЦИМА, ЗАПОСЛЕН КОД ЈКП „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ.

ПОТРОШАЧИ МОГУ КОРИСТИТИ БЕСПЛАТНУ ТЕЛЕФОНСКУ ЛИНИЈУ У ВЕЗИ СА ПИТАЊИМА И ПРОБЛЕМИМА ПРИКЉУЧИВАЊА НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ, КАО И КВАЛИТЕТОМ  И КОРИШЋЕЊЕМ УСЛУГА ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА. КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 0800-110-001.

Лице задужено за пријем рекламација је дужно да води евиденцију о пријему рекламација и да потрошачу изда писану потврду или елктронским путем потврди пријем рекламације, односно саопшти број под којим је заведена рекламација у евиденцији примљених рекламација.

Обавештење објавити на огласној табли предузећа, улазним вратима, шалтеру обједињене наплате и сајту Топлане:toplanaleskovac.com.

ЈКП „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?p=1594

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)