logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

Odštampajte Страна

Вести и саопштења

ОБАВЕШТЕЊЕ

call-600x330

Обавештавамо наше кориснике да је од 01.07.2016 године ступио на снагу нови Закон о извршењу и обезбеђењу по коме комунална предузећа нису у обавези да корисницима комуналних услуга шаљу опомене о измирењу дуга (чл.393 ЗИО).

Молимо наше кориснике да на време измирују своје обавезе како би избегли додатне трошкове извршитеља.

—————————————————————————-

 ОБАВЕШТЕЊЕcall-600x330

 

Сви корисници услуга ЈКП „Топлана“-Лесковац-купци топлотне енергије,обавештавамо да је Скупштина града Лесковца на седници одржаној 19.09.2013.године. усвојила Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом.

Одлука је објављена у „Службеном гласнику“ града Лесковца бр. 15/2013 од 20.09.2013.године.Одлука је ступила на снагу осмог дана објављивања у Службеном гласнику.

Текст одлуке можете погледати на сајту Топлане у делу „ОДЛУКЕ“.

_____________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

call-600x330

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРИМА КОЈЕ РАСПИСУЈЕ ЈКП „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ

 

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) и одговарајућим подзаконским актима, ЈКП „Топлана“ Лесковац ул. 11.Октобра бр 25 као наручилац, врши набавку добара, услуга и радова. Заинтересовани понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Топлана“ Лесковац- www.toplanaleskovac.com , дужни су да писаним путем на адресу наручиоца или путем факса број 016/246-410, потврде, да су заинтересовани за учествовање у поступку јавне набавке (навести број набавке и назив тендера). На основу потврде коју доставе заинтересовани понуђачи, ЈКП „Топлана“ Лесковац, (као наручилац) ће током трајање рока за преузимање документације и достављања понуда, факсом или путем поште на адресу коју наведе понуђач у потврди о преузимању документације, имати обавезу да путем поште доставља све измене и допуне конкурсне документације  као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012). Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писани путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеним чланом закона. Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављене на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

 

————————————————————————————————-

 

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=41

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)